duurzame energie
Duurzame of groene energie is opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen zoals wind, zon en water.
bel 0476/225.669 (Geert)
of 0494/060.775 (Bart)
bart@greentechnicsolutions.be
geert@greentechnicsolutions.be

Algemene Verkoops- en leveringsvoorwaarden

De offerte is geldig op voorwaarde dat de ruimten waar gewerkt moet worden voldoende veiligheidsvoorschriftenj zijn voor de aanvang van de werken.

De werken worden uitgevoerd conform de algemene veiligheidsvoorschriften.

De bestelling wordt pas definitief na ondertekening door beide partijen en handgeschreven voorafgegaan door ‘gelezen en goedgekeurd’.

De prijzen zijn nettoprijzen, exlusief BTW.

Betalingsvoorwaarden: 50 % binnen de 14 dagen na factuurdatum voorschotfactuur en 50 % bij oplevering binnen de 14 dagen na factuurdatum saldofactuur.

Bij eenzijdige annulering van de verkoopsovereenkomst door de koper dient 5 % van de verkoopsovereenkomst als vergoeding door de koper betaald te worden.

Elke klacht dient ons binnen de acht dagen na leveringsdatum per aangetekend schrijven te bereiken, ten einde aanvaard te kunnen worden.

Tot volledige betaling blijven de goederen eigendom van de verkoper en kunnen ze op kosten en risico van de koper op elk ogenblik teruggehaald worden.

In geval van niet-betaling, gedeeltelijke betaling of laattijdige betaling zal er, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlintrest van 12 % aangerekend worden op het nog openstaande bedrag en dit vanaf de achtste dag na factuurdatum, zonder dat dit bedrag lager kan zijn dan 90 euro. Bij niet-betaling van de factuur binnen de maand, wordt zij automatisch verhoogd met 12 %.

De ongeldigheid of ondoeltreffendheid van één of meerdere clausules leidt niet tot de ongeldigheid of ondoeltreffendheid of verbreking van de overeenkomst. De partijen verbinden zich om de ongeldige of ondoeltreffende clausules ter goeder trouw te vervangen door andere die, in de mate van het mogelijke, dezelfde functie realiseren.

Al onze overeenkomsten zijn uitsluitend aan het Belgisch recht onderworpen, zelfs indien één van de partijen bij de overeenkomst de buitenlandse nationaliteit heeft.

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd.